• <nav id="wkkge"><strong id="wkkge"></strong></nav>
 • <menu id="wkkge"></menu>
 • jQuery教程
  jQuery選擇器
  jQuery動畫效果
  jQuery節點操作
  jQuery事件
  jQuery HTML
  jQuery遍歷
  jQuery其他
  jQuery Ajax
  jQuery參考手冊
  jQuery實例
  jQuery插件

  jQuery尺寸

   

   

  通過 jQuery,很容易處理元素和瀏覽器窗口的尺寸。

   

   

  jQuery 尺寸方法

   

  jQuery 提供多個處理尺寸的重要方法:

   

  • width()

   

  • height()

   

  • innerWidth()

   

  • innerHeight()

   

  • outerWidth()

   

  • outerHeight()

   

   

  jQuery 尺寸

   

   

   

  jQuery width() 和 height() 方法

   

  width() 方法設置或返回元素的寬度(不包括內邊距、邊框或外邊距)。

   

  height() 方法設置或返回元素的高度(不包括內邊距、邊框或外邊距)。

   

  下面的例子返回指定的 <div>元素的寬度和高度:

   

  $("button").click(function(){
   var txt="";
   txt+="div 的寬度是: " + $("#div1").width() + "</br>";
   txt+="div 的高度是: " + $("#div1").height();
   $("#div1").html(txt);
  });

   

   

  jQuery innerWidth() 和 innerHeight() 方法

   

  innerWidth() 方法返回元素的寬度(包括內邊距)。

   

  innerHeight() 方法返回元素的高度(包括內邊距)。

   

  下面的例子返回指定的 <div>元素的 inner-width/height:

   

  $("button").click(function(){
   var txt="";
   txt+="div 寬度,包含內邊距: " + $("#div1").innerWidth() + "</br>";
    txt+="div 高度,包含內邊距: " + $("#div1").innerHeight();
   $("#div1").html(txt);
  });

   

   

  jQuery outerWidth() 和 outerHeight() 方法

   

  outerWidth() 方法返回元素的寬度(包括內邊距和邊框)。

   

  outerHeight() 方法返回元素的高度(包括內邊距和邊框)。

   

  下面的例子返回指定的<div>元素的 outer-width/height:

   

  $("button").click(function(){
   var txt="";
   txt+="div 寬度,包含內邊距和邊框: " + $("#div1").outerWidth() + "</br>";
   txt+="div 高度,包含內邊距和邊框: " + $("#div1").outerHeight();
   $("#div1").html(txt);
  });

   

  全部教程
 • <nav id="wkkge"><strong id="wkkge"></strong></nav>
 • <menu id="wkkge"></menu>
 • 面对面棋牌游戏